LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šīs interneta vietnes īpašnieks un administrators ir Marmara Sterling OÜ, Valdeku 39, 11621 Tallina, Igaunija.
Izpilddirektors: Janno Jaeks (Janno Jaek)

1.Piekrišana

Pateicamies jums par Marmara Sterling interneta vietnes apmeklēšanu! Ieejot vietnē un to pārlūkojot, apmeklētāji bez ierobežojumiem piekrīt šiem Lietošanas noteikumiem. Lūdzam Lietošanas noteikumus izlasīt rūpīgi. Visā šajā interneta vietnē jēdzieni „uzņēmums" un „Marmara Sterling“ norāda uz Marmara Sterling OÜ

2.
Interneta vietnes privātuma politika

Materiāli un personas dati, kas ir nosūtīti caur Marmara Sterling interneta vietni, tiek apstrādāti saskaņā ar Marmara Sterling privātuma un personas datu aizsardzības politiku, kas ir minēta privātuma politikas paziņojumā.

3. Atruna Lietojot un pārlūkojot šo interneta vietni, apmeklētājs pats uzņemas ar to saistīto risku. Marmara Sterling neatbild par informācijas neprecizitāti vai tās trūkumu interneta vietnē. Atsaucoties uz šajā interneta vietnē publicētajiem materiāliem, lietotājs uzņemas jebkādus ar to saistītos riskus. Ar šo Jūs piekrītat, ka sekošana šīs interneta vietnes materiālu un informācijas izmaiņām ir Jūsu atbildība.

4. Uzņēmumam Marmara Sterlingsniegtā informācija un dati

Jebkāda šai vietnei elektroniskā vēstulē vai citā veidā nosūtīta nepersonalizēta komunikācija vai materiāli, tai skaitā visi iespējamie dati, jautājumi, komentāri, ieteikumi u.tml. tiek uzskatīti par nekonfidenciāliem un nemantiskiem. Visi nosūtītie un iesniegtie dati kļūst par Marmara Sterling īpašumu un tos var izmantot šādiem mērķiem (taču neaprobežojoties ar tiem): atkārtota iesniegšana, publicēšana, publiskošana, nosūtīšana un iesūtīšana. Informācijas un datu nosūtīšanai lūdzam izmantot e-pasta adresi info@marmara.ee. Papildus Marmara Sterling var brīvi izmantot visus plānus, idejas, mākslas darbus, izgudrojumus, ieteikumus un koncepcijas šādiem mērķiem (taču neaprobežojoties ar tiem): Marmara Sterling preču attīstīšana, ražošana, reklamēšana un mārketings. Minētajos gadījumos informācijas / datu nosūtītājam netiek maksāta ne kompensācija, ne atlīdzība. Nosūtot datus, Jūs apstiprināt, ka esat nosūtīto materiālu / satura īpašnieks, ka tie nesatur apmelojumus un, ja Marmara Sterling izmantos šos datus, tas nekaitēs trešo personu tiesībām un nebūs pretrunā ar piemērojamajiem likumiem. Marmara Sterling nav pienākuma ne izmantot nosūtītos datus, ne arī nosūtīt apstiprinājumu / atgriezenisko saiti par informācijas saņemšanu.

5. Intelektuālā īpašuma aizsardzība

® Reģ. preču zīme Marmara Sterling. Visas tiesības rezervētas.

Visi šajā interneta vietnē publicētie teksti, attēli un citi dati ir Marmara Sterling intelektuālais īpašums vai arī ir pievienoti ar to īpašnieka atļauju. Jūs varat brīvi pārlūkot šo interneta vietni, taču šeit publicēto informāciju, tajā skaitā visus tekstus, attēlus, video u.tml. (tālāk tekstā "informāciju") ir atļauts izmantot un lejupielādēt tikai personiskiem, nekomerciāliem mērķiem. Nevienu šīs interneta vietnes daļu nedrīkst kopēt ar mērķi to pārdot vai gūt finansiālu labumu. Ir aizliegta arī tās mainīšana vai savienošana ar kādu citu darbu, publikāciju vai interneta vietni.

6. Saites uz citām interneta vietnēm

Marmara Sterling interneta vietnē var būt saites uz trešās puses interneta vietnēm, kas šeit ir sniegtas apmeklētāju interesēs. Šeit minētās saites var vest ārpus Marmara Sterling interneta vietnes. Marmara Sterling neatbild par šo vietņu saturu, lietošanas mērķi un precizitāti. Marmara Sterling neatbild par trešo pušu interneta vietņu privātuma politikas pārkāpumiem vai neesamību. Saites uz trešo pušu vietnēm šeit ir ievietotas labā ticībā, un Marmara Sterling neatbild par izmaiņām šajās interneta vietnēs. Marmara Sterling stingri iesaka Jums iepazīties ar trešo pušu interneta vietņu privātuma politiku un lietošanas nosacījumiem, kā arī tos rūpīgi izlasīt.

7. Garantijas un atrunas

Šī interneta vietne piedāvā informāciju „kāda tā ir”. Tas nozīmē, ka Marmara Sterling nedod nekādas garantijas – ne tiešas, ne netiešas, ne arī no likuma izrietošas. Pie šādām garantijām pieskaitāms (taču ar to neaprobežojoties) apstiprinājums tam, ka interneta vietnē publicētie materiāli ir pilnīgi, precīzi, uzticami, atbilstoši; ka pieeja interneta vietnei tiks nodrošināta bez pārtraukumiem, kļūdām; ka šī interneta vietne ir droša; ka no Marmara Sterling saņemtie ieteikumi un padomi šajā vietnē ir precīzi vai uzticami. Ar šo mēs skaidri atsakāmies no visiem apstiprinājumiem un garantijām.

Marmara Sterling patur tiesības ierobežot vai aizliegt Jūsu piekļuvi šai interneta vietnei daļēji vai pilnībā.

8. Atbildība

Marmara Sterling un citas puses, kas ir saistītas ar šīs interneta vietnes izveidošanu, izstrādāšanu un publicēšanu un kas rīkojas uzņēmuma vārdā, nekādā veidā neatbild ne par tiešiem, ne netiešiem zaudējumiem, izdevumiem, kurus var izraisīt Marmara Sterling vietnes lietošana, apmeklēšana, satura mainīšana. Marmara Sterling neatbild arī ne par kaitējumu, ne izdevumiem, kas var izrietēt no trešo pušu vietņu apmeklēšanas, izmantojot mūsu vietnē esošo saiti.

Marmara Sterling un citas puses, kas ir saistītas ar šīs interneta vietnes izveidošanu, izstrādāšanu un publicēšanu, un kas rīkojas uzņēmuma vārdā, neatbild par šajā vietnē publicēto materiālu un pakalpojumu saglabāšanu, labošanu vai atjaunināšanu. Materiālu šajā vietnē var mainīt bez iepriekšējas saskaņošanas.

Papildus Marmara Sterling nekādā veidā neatbild par iespējamo kaitējumu, ko Jūsu datoram vai citai iekārtai var radīt vīrusi, tās inficējot, kamēr Jūs apmeklējat, lietojat vai lejupielādējat informāciju no interneta vietnes. Jebkāda datu un informācijas lejupielāde no šīs interneta vietnes ir Jūsu pašu risks un atbildība.

9. Aizliegtas darbības

Interneta vietnes apmeklētājiem ir aizliegts ievietot nelikumīgu, draudošu, apmelojošu, apkaunojošu, netikumīgu, šokējošu, pornogrāfisku vai vulgāru materiālu, kā arī materiālu, kas varētu mudināt uz nozieguma izdarīšanu, kura rezultātā iestātos civilatbildība vai kas jebkādā citā veidā būtu pretrunā ar likumu. Uzņēmums Marmara Sterling ir gatavs visa veida sadarbībai ar tiesībsargājošajām iestādēm, lai atklātu personas, kas publicē šādu informāciju vai materiālus.

Apmeklētājiem ir arī aizliegta: jebkāda darbība, ar kuru tiek pārkāpts privātums (tajā skaitā citu cilvēku personas datu augšupielādēšana bez viņu piekrišanas) vai ar ko tiek pārkāptas citu personu tiesības; interneta vietnes izmantošana Marmara Sterling, tā darbinieku vai citu cilvēku apmelošanai; ar vīrusiem inficētu datņu augšupielādēšana, kas varētu kaitēt Marmara Sterling vai citu personu mantai.

10. Sekas

Ja Marmara Sterling uzzina, ka Jūs esat pārkāpis šos Lietošanas noteikumus, uzņēmumam ir tiesības nekavējoties veikt drošības pasākumus. Šādi pasākumi var ietvert arī atteikšanos sniegt lietotājam Marmara Sterling pakalpojumus un lietotāja augšupielādētās informācijas un datu tūlītēja izdzēšana, iepriekš par to nepaziņojot. Ja Jūsu pārkāpums ir radījis uzņēmumam zaudējumus, Marmara Sterling ir tiesības pieprasīt kaitējuma atlīdzību.

11. Grozījumi

Marmara Sterling var šos Lietošanas noteikumus grozīt jebkurā laikā, atjauninot šo ziņojumu. Šie grozījumi ir Jums saistoši, tādēļ iesakām šo ziņojumu regulāri pārlasīt. Marmara Sterling patur tiesības šo paziņojumu jebkādā veidā grozīt un labot.