Kasutustingimused

Selle veebilehe omanik ja haldaja on Marmara Sterling OÜ, Valdeku 39, 11621 Tallinn, Etsonia.
Tegevjuht: Hr Janno Jaek

1. Nõustumine

Täname teid Marmara Sterling veebilehte külastamast! Lehele sisenedes ja seda sirvides külastajad nõustuvad piiranguteta nende Kasutustingimustega. Palume Kasutustingimused hoolikalt läbi lugeda. Kogu antud veebilehel mõisted „firma“ ja „Marmara Sterling“ viitavad Marmara Sterling OÜ’le.

2. Veebilehe privaatsuspoliitika

Marmara Sterling veebilehe kaudu edastatud materjale ja isikuandmeid käsitletakse vastavalt Marmara Sterling privaatsus ja isikuandmete kaitse poliitikale, mis on välja toodud privaatsuspoliitika teatises.

3. Lahtiütlus

Selle veebilehe kasutamine ja sirvimine toimub külastaja enda riisikol. Marmara Sterling ei vastuta veebilehel esineda võivate info ebatäpsuste ega puuduste osas. Igasugune tuginemine sellel veebilehel avaldatud materjalidele toimub kasutaja omal riisikol. Käesolevaga te nõustute, et sellel veebilehel igasugune materjalide ja informatsiooni muutuste jälgimine on teie enda vastutusel.

4. Marmara Sterling’uga jagatud info ja andmed

Igasugusst sellele lehele e-maili teel või muul viisil postitatud isikustamata kommunikatsiooni või materjale, sealhulgas kõikvõimalikke andmeid, küsimusi, kommentaare, soovitusi jms käsitatakse mittekonfindentsiaalse ja mittevaralisena. Kõik edastatud ja postitatud andmed muutuvad Marmara Sterling’u omandiks ja neid võib kasutada järgnevatel eesmärkidel (aga mitte ainult): taasesitus, avalikustamine, avaldamine, edastamine ja postitamine. Informatsiooni ja andmete edastamiseks palume kasutada e-maili aadressi info@marmara.ee. Lisaks võib Marmara Sterling vabalt kasutada kõiki kavandeid, ideid, kunstiteoseid, leiutisi, soovitusi ja kontseptsioone järgmisel eesmärkidel (aga mitte ainult): Marmara Sterling toodete arendamine, tootmine, reklaamimine ja turustamine. Nimetatud juhtudel informatsiooni/andmete edastajale kompensatsiooni ega tasu ei maksta. Andmete edastamisega te kinnitate, et olete edastatud materjalide/sisu omanik, et see ei sisalda laimu ja et nende andmete kasutamine Marmara Sterling’u poolt ei riiva kolmandate isikute õiguseid ega ole vastuolus kohaldatavate seadustega. Marmara Sterling’ul ei lasu kohustust edastatud andmeid kasutada ega saata kinnitust/tagasisidet informatsiooni kättesaamise kohta.

5. Intellektuaalse omandi kaitse

® Reg. Kaubamärk Marmara Sterling. Kõik õigused reserveeritud.

Kõik sellel veebilehel olevad tekstid, pildid ja muud andmed on Marmara Sterling’u intellektuaalne omand või lisatud siia vastava omaniku loal. Te võite käesolevat veebilehte vabalt sirvida, kuid siin avaldatud informatsiooni, sealhulgas kõiki tekste, pilte, videosid jms (edaspidi „indormatsiooni“) on lubatud kasutada ja alla laadida üksnes isiklikel, mitte ärilistel eesmärkidel. Ühtegi selle veebilehe osa ei tohi kopeerida müümise või rahalise kasu eesmärgil. Samuti on keelatud selle muutmine või liitmine mõne teise töö, publikatsiooni või veebilehega.

6. Lingid teistele veebilehtedele

Marmara Sterling’u veebilehel võib olla linke kolmandatele veebilehekülgedele, mis on siia pandud külastajate huvides. Siin esinevad lingid võivad viia väljapoole Marmara Sterlingu veebilehte. Marmara Sterling ei vastuta nende lehtede sisu, otstarbe ega täpsuse eest. Marmara Sterling ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede privaatsuspoliitika rikkumiste ega puudumise eest. Lingid kolmandatele lehtedele on siia pandud heas usus ning Marmara Sterling ei vastuta muudatuste eest nendel veebilehtedel. Marmara Sterling tungivalt soovitab teil kolmandate veebilehtede privaatsuspoliitika ja kasutustingimustega tutvuda ja need põhjalikult läbi lugeda.

7. Garanteerimised ja lahtiütlused

Seda veebilehte esitatakse „nagu on“ põhimõttel. Sellest tulenevalt ei anna Marmara Sterling mingeid garantiisid – otseseid, kaudseid ega seadusest tulenevaid. Sellisteks garanteerimisteks on (aga mitte ainult): kinnitus selle kohta, et veebilehel avaldatud materjalid on täielikud, täpsed, usaldusväärsed, ajakohased; et ligipääsul veebilehele ei esine katkestusi ega vigu, et see veebileht on turvaline; et Marmara Sterling’ult selle lehe kaudu saadud soovitused ja nõuanded on täpsed või usaldusväärsed. Sellega ütleme otseselt lahti kõigist kinnitustest ja garantiidest.

Marmara Sterling jätab endale õiguse piirata või keelata teie juurdepääsu sellele veebilehele osaliselt või täielikult.

8. Vastutus

Marmara Sterling ega teised osapooled, kes on seotud selle veebilehe loomise, tootmise ja edastamisega, ning kes tegutseva firma nimel, ei vastuta ühelgi viisil otseste ega kaudsete kahjude eest, kulude eest, mis võivad tuleneda Marmara Sterling’u lehe kasutamisest, külastamisest, sisu muutumisest. Samuti ei vastuta Marmara Sterling kahjude ega kulude eest, mis võivad tuleneda meie lehel oleva lingi kaudu kolmandatele lehtedele sisenemisest.

Marmara Sterling ega teised osapooled, kes on seotud selle veebilehe loomise, tootmise ja edastamisega, ning kes tegutseva firma nimel, ei vastuta sellel lehel avaldatud materjalide ja teenuste säilitamise, parandamise ega uuendamise eest. Materjali sellel lehel võidakse muuta ilma sellest ette teatamata.

Lisaks ei vastuta Marmara Sterling ühelgi viisil võimalike kahjude eest, mida võivad teie arvutile või muule seadmele tekitada viirused, nakatades nimetatud seadmeid teie veebilehe külastuse, kasutamise või sellelt informatsiooni allalaadimise käigus. Igasugune andmete ja informatsiooni allalaadimine sellelt veebilehelt toimub teie enda riisikol.

9. Keelatud tegevused

Veebilehe külastajatel on keelatud postitada ebaseaduslikku, ähvardavat, laimavat, teotavat, nilbet, šokeerivat, pornograafilist ega labast materjali, samuti materjali, mis võiks kihutada kuriteo toimepanemisele, põhjustaks tsiviilvastutust või muul viisil oleks vastuolus seadustega. Marmara Sterling on valmis igakülgseks koostööks korrakatiseorganitega, et paljastada isikud, kes postitavad sellist informatsiooni või materjale.

Samuti on külastajatele keelatud: igasugune tegevus, mis millega rikutakse privaatsust (sealhulgas teiste inimeste isikuandmete üleslaadimine ilma nende nõusolekuta) või millega rikutakse teiste isikute õiguseid; veebilehe kasutamine Marmara Sterling’u, tema töötajate või teiste inimeste laimamiseks; viirustega nakatatud failide üleslaadimine, mis võiks kahjustada Marmara Steling’u või teiste isikute vara.

10. Tagajärjed

Kui Marmara Sterling saab teadlikuks nende Kasutustingimuste teiepoolsest rikkumisest, on firmal õigus koheselt meetmed tarvitusele võtta. Sellisteks meetmeteks võib olla kasutajale Marmara Sterling’u teenuste osutamisest keeldumine ja kasutaja poolt üles laetud informatsiooni ning admete kohene kustutamine sellest ette teatamata. Kui teie rikkumine on põhjustanud firmale kahju, on Marmara Sterling’ul õigus nõuda kahjude hüvitamist.

11. Muudatused

Marmara Sterling võib neid Kasutustingimusi igal ajal seda postitust uuendades muuta. Need muudatused on teie jaoks siduvad, seetõttu soovitame seda postitust aeg-ajalt uuesti külastada. Marmara Sterling jätab endale õiguse seda teatist mis tahes viisil muuta ja parandada.